Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Dyrektor Niepublicznego Salezjańskiego  Przedszkola  informuje, że:

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 reprezentowane przez Dyrektora  ks. Marka Bogdana Gryn; kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 532757665 , adres e-mail: suwalki@salezjanie.pl

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH  W NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach jest ks. Dariusz Husak adres e-mail: iod@sdb.waw.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.przedszkole.salezjanie.waw.pl i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

A) Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 reprezentowane przez Dyrektora  ks. Marka Bogdana Gryn; kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 532757665 , adres e-mail: suwalki@salezjanie.pl

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH  W NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach jest ks. Dariusz Husak adres e-mail: iod@sdb.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Niepublicznego Salezjańskiego Przedszkola im. św. Jana Bosko w Suwałkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Ks. Marek Bogdan Gryn

(podpis administratora danych)

Niniejsza klauzula została zamieszczona: Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i Na stronie internetowej przedszkola

B) Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 reprezentowane przez Dyrektora  ks. Marka Bogdana Gryn; kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 532757665 , adres e-mail: suwalki@salezjanie.pl

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH  W NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach jest ks. Dariusz Husak adres e-mail: iod@sdb.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka;

6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP;

6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki;

9 ust. 2 lit. h RODO w celu prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w przedszkolu.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

Ks. Marek Bogdan Gryn

(podpis administratora danych)

 Niniejsza klauzula została zamieszczona: Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i Na stronie internetowej przedszkola

C) Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, informuję, że:

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 reprezentowane przez Dyrektora  ks. Marka Bogdana Gryn; kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 532757665 , adres e-mail: suwalki@salezjanie.pl

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH  W NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach jest ks. Dariusz Husak adres e-mail: iod@sdb.waw.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017, poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Przedszkolu w Suwałkach i archiwizowane

Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Rodzicom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola.

Ks. Marek Bogdan Gryn

(podpis administratora danych)

Niniejsza klauzula została zamieszczona: Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i Na stronie internetowej przedszkola

D) Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3 reprezentowane przez Dyrektora  ks. Marka Bogdana Gryn; kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 532757665 , adres e-mail: suwalki@salezjanie.pl

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH  W NIEPUBLICZNYM SALEZJAŃSKIM  PRZEDSZKOLU IM. Św. JANA BOSKO w Suwałkach jest ks. Dariusz Husak adres e-mail: iod@sdb.waw.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

możliwości identyfikacji, ewidencjonowania  osób które zostały wskazane jako uprawnione przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Niepublicznego Salezjańskiego Przedszkola im. św. Jana Bosko w Suwałkach;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Niepublicznym Salezjańskim Przedszkolu im. św. Jana Bosko w Suwałkach;

kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu;

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6 niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania nauki dziecka.

Ks. Marek Bogdan Gryn

(podpis administratora danych)

Niniejsza klauzula została zamieszczona: Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i Na stronie internetowej przedszkola

Skip to content